Norrköpings historia

Byggnadsminnen

Texterna om Norrköpings byggnadsminnen har hämtats ur Bebyggelseregistret, som är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet. Det administreras av Riksantikvarieämbetet.

Abborreberg

Abborreberg

Abborreberg är ett av Norrköpingstraktens första sommarnöjen, eller fritidsställen. Det började byggas på 1810-talet av textilfabrikör Christian Lenning på hans gård Dömestads marker med utsikt över Bråviken och Kolmården. Det första Lenning lät uppföra var en...

läs mer
Bergsbrogården och Knäppingen

Bergsbrogården och Knäppingen

Norrköpings stadsmuseum är sedan 1981 inrymt i två gamla hantverks- och industrigårdar mitt i det komprimerade industrilandskapet, längs Motala ström. Det är Bergsbrogården (eller Skiöldska gården) i väster och f.d. Fagerströmska gården, med Knäppingen och...

läs mer
Bergslagsgården

Bergslagsgården

Enligt en tradition från Risingebygden är huset uppfört av virke från den rivna mangårdsbyggnaden på herrgården Tvartorp, inte långt från Rejmyre. Husets benämning kan också sammanhänga med detta. Det uppsattes senast 1743 av "madame" Margareta Eckhoff, som drev...

läs mer
De Geerskolan

De Geerskolan

De Geerskolan stod färdig 1862 utmed Södra Promenaden och var då ett av de första folkskolehusen som uppfördes efter folkskolereformen. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm som i stort följde rekommendationer givna av Malmörektorn P A Siljeström, en av tidens...

läs mer
Eschelsonska och Waseska husen

Eschelsonska och Waseska husen

Gamla Torget begränsas på norra sidan av två byggnader, det långsträckta Eschelsonska huset och ett mindre gavelhus, Waseska byggnaden. Tillsammans med den övriga bebyggelsen runt torget bildar de en enhetlig miljö av tidig 1800-talskaraktär. Äldsta delen av...

läs mer
Gamla gymnastikhuset

Gamla gymnastikhuset

Gamla gymnastikhuset, som stod färdigt 1868, uppfördes i anslutning till det nya läroverket och blev Norrköpings första egentliga gymnastikhall. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm. Den har en trearmad korsplan med genomgående mittparti i två våningar och låga...

läs mer
Gamla Stadshuset

Gamla Stadshuset

Gamla Stadshuset i Norrköping uppfördes 1802-1803 av länsbyggmästaren Casper Seurling efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Sundvall. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i två våningar under valmat, tegeltäckt sadeltak. Huvudentrén mot Karl Johansparken...

läs mer
Gamla tingshuset och cellfängelset

Gamla tingshuset och cellfängelset

Byggnaden, som utgjorde del i en numera riven, större anläggning med såväl cellfängelse (36 celler) som kanslilokaler, har sedan det slutade fungera som domstol tidvis använts av Apoteket Kronan men rymmer nu galleri i konstnärernas intresseförenings regi. Huset är...

läs mer
Gamla Tullhuset

Gamla Tullhuset

Gamla Tullhuset i Norrköping uppfördes i en våning i tegel år 1784 och ersatte då ett tidigare tullhus av timmer. Byggmästare var murmästaren Johan Fredric Fehmer, som 1783 ritat ett förslag till en envånig byggnad med sadeltak och tre ingångar - i mitten och i...

läs mer
Hedvigs kyrka

Hedvigs kyrka

Hedvigs kyrka invigdes 1673 som församlingskyrka till den nybildade Tyska församlingen i Norrköping. Kyrkan byggdes i en förenklad barock med korta och breda proportioner och kraftiga strävpelare. Den ligger i västöstlig riktning och har ett rektangulärt långhus med...

läs mer
Hedvigs prästgård

Hedvigs prästgård

1673 invigde den tyska församlingen i Norrköping sin nya kyrka. Kyrkan fick sitt namn efter änkedrottning Hedvig Eleonora som förlänt den mark man byggde på. Tyska kyrkan, som den i dagligt tal benämndes, med sitt framförliggande torg utgjorde under 1700-talet stadens...

läs mer
Himmelstadlunds herrgård och brunnsmiljö

Himmelstadlunds herrgård och brunnsmiljö

Himmelstadlunds herrgård har gamla anor. Namnet är belagt redan 1384 (Hemblastad) och torde äldst vara benämningen på den för länge sedan avhysta byn som låg inom hällristningsområdet väster om nuvarande gårdsanläggning. Gården bestod enligt uppgift 1665 endast av två...

läs mer
Holmentornet

Holmentornet

Holmentornet bildar entré till Holmens Bruk AB:s numera övergivna fabriksområde vid Motala Ström. Byggnaden uppfördes 1750, sannolikt för att markera brukets självständighet gentemot stadens styrelse, praktiskt fungerade byggnaden som arkiv och kontor. Tornbyggnadens...

läs mer
Hörsalen

Hörsalen

Åren 1787-1789 uppfördes en kyrka efter ritningar av arkitekten Jacob Wulff. Den stod på en gammal kyrkplats och var en korskyrka av sten. Sedan kyrkan brunnit på 1820-talet återuppfördes den efter ritningar av stadsarkitekten Johan Erik Hammarling. Den nya kyrkan...

läs mer
Johannisborgs slottsruin

Johannisborgs slottsruin

Johannisborgs slott började uppföras 1613 som residens för hertig Johan av Östergötland, Johan III:s son, som värn för staden Norrköping och stod färdigt först flera år efter hertigens död 1618. Slottet bestod ursprungligen av två byggnader förenade genom flyglar. Det...

läs mer
von Leesen-Ribbingska huset

von Leesen-Ribbingska huset

Det von Leesen-Ribbingska huset är uppfört som bostadshus i nyrenässansstil 1862, av brukspatron Jacob Leesen efter ritningar av norrköpingsarkitekten Theodor Glosemeyer. Byggnaden har tre våningar och källare, med bärande väggar av tegel och mellanbjälklag av trä....

läs mer
Linghallen

Linghallen

Linghallen är uppförd 1925 som ny gymnastikhall för läroverket. Hallen med tillhörande vaktmästarbostad är belägen utmed Södra Promenaden. Byggnaden ritades av Torben Grut, en av tidens ledande arkitekter, och är hållen i 20-talsklassicismens eleganta stil. Hallen har...

läs mer
Lithografen

Lithografen

Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping grundades 1858 av Frithiof Åberg och utvecklades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till ett storföretag, trots konkurrens från nystartade tryckerier. Företaget var under 30 år landets främsta tryckeri. Fabriken...

läs mer
Marieborgs herrgård

Marieborgs herrgård

Herrgården Marieborg anlades av assessor Carl Nicolaus Wadström på 1760-talet. Den utgörs idag av två byggnader – en tvåvånig timrad och vitputsad huvudbyggnad med lika höga, framskjutande flyglar i reveterat timmer från mitten av 1700-talet samt en lägre fristående...

läs mer
Norrköpings Centralstation

Norrköpings Centralstation

1866 öppnades bandelen Katrineholm-Norrköping för trafik. Stationshuset i Norrköping, som sammanbyggdes med en trespårig banhall, ritades av A W Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Det var ett tvåvåningshus i sten med flacka tak och...

läs mer
Norrköpings fängelse

Norrköpings fängelse

1790 byggdes spinnhuset som ett annex till yllefabriken i Dragsområdet (namnet kommer av att man här var tvungen att dra upp båtar eftersom forsar och fall inte tillät båtfärd här). Tillverkning av textilier vid Drags började år 1642 då Petter Speet från Lübeck fick...

läs mer
Norrköpings synagoga

Norrköpings synagoga

I Norrköping invigdes den första synagogan på 1790-talet. Genom det s.k. judereglementet, 1782 hade judar fått rätt att bosätta sig i landets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Norrköping - och där utöva sin religion. Byggnaden var belägen vid Södra...

läs mer
Norrköpings tennishall

Norrköpings tennishall

Tennishallen uppfördes 1929 efter ritningar av Anders Möller, Norrköping. Byggherre var AB Norrköpings Tennishall som bildades samma år. Tennishallen förlades till den 1903 invigda Idrottsparken i stadens södra utkant. Hallen uppfördes invid tre befintliga...

läs mer
Promenaderna

Promenaderna

Promenaderna med sina lindalléer, som i hästskoform omsluter större delen av Norrköpings gamla stadskärna, började anläggas på 1850-talet, då Norrköping genom industrialismen upplevde en blomstringstid. Ritningsförslaget gjordes 1855 av trädgårdsarkitekten Knut...

läs mer
Rådhuset

Rådhuset

Norrköpings rådhus tog mer än tre år att uppföra och byggkostnaden uppgick till 1,7 miljoner kronor. Från början rymde byggnaden polis, rådhusrätt och magistrat, byggnads- och hälsovårdsnämnd, stadsfogde-, vattenlednings-, mantals- och byggnadskontor, stadskassans...

läs mer
Ringborgska huset

Ringborgska huset

Ringborgska huset uppfördes 1784, byggherren hette Cederhjelm. Den ansenliga byggnaden i gustaviansk stil av reveterat timmer i två våningar och vindsvåning har vertikala lisener mellan fönsteraxlarna och brutet tak med valmade gavelspetsar. 1914 företogs en större...

läs mer
S:t Olofsskolan

S:t Olofsskolan

S:t Olofsskolan byggdes 1908 som centralskola, med skoladministration, skolbibliotek, specialundervisning och andra funktioner som skulle betjäna de yttre skolorna. Skolbyggnaden ritades av Carl Bergsten och blev ett av hans mer inspirerade verk, klart påverkad av...

läs mer
Sjukhusbyggnaderna i kvarteret Varvet

Sjukhusbyggnaderna i kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet 1 är en tät gårdsmiljö som representerar närmare ett sekel av Norrköpings sjukhushistoria, med två generationer sjukhusbyggnader. Den äldsta byggnaden, som blev stadens tredje sjukhus, uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och...

läs mer
Skandinaviska Banken

Skandinaviska Banken

Skandinaviska Banken uppfördes 1908 efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Bergsten var i hög grad inspirerad av de kontinentala stilströmningarna, främst jugend och den s.k. nya sakligheten, med sin strävan efter rena former och användandet av moderna material...

läs mer
Sockermästarens bostad

Sockermästarens bostad

Den s.k. sockermästarbostaden vid sockerbruket Gripen är en av Norrköpings äldsta bevarade profanbyggnader. Den långa, två våningar höga byggnaden under säteritak uppfördes för sockerbruket Gripen 1741 och kom då tillsammans med den intilliggande fabriksbyggnaden att...

läs mer