Gamla Tullhuset i Norrköping uppfördes i en våning i tegel år 1784 och ersatte då ett tidigare tullhus av timmer. Byggmästare var murmästaren Johan Fredric Fehmer, som 1783 ritat ett förslag till en envånig byggnad med sadeltak och tre ingångar – i mitten och i sidopartierna. Portarna med stickbågiga öppningar omfattades av rusticerade murpartier. Förslaget omarbetades något av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, som ersatte sadeltaket med ett lätt utåtsvängt, valmat mansardtak och tillfogade en fronton över mittpartiet. Omkring år 1840 förändrades husets karaktär genom ombyggnad efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom. Härvid tillkom bottenvåningens rustik, de rusticerade fönsteröverstyckena, lisenerna och den kraftiga taklisten. År 1876 tillbyggdes de envåniga flyglarna. En genomgripande restaurering utfördes 1973.

Adress: Saltängsgatan 30.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981)

(Foto: Sakletare, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)