Norrköpings historia

Arkelogi

Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse

Arkeologerna, Statens historiska museer (SHMM), i Linköping, genomförde vid två tillfällen under år 2015 arkeologiska förundersökningar vid fängelset i Norrköping. Undersökningarna utfördes inför planerad exploatering inom rubricerad fastighet och bekostades av...

läs mer

Under marken i Hörsalsparken

Med start i augusti 2012 utfördes en arkeologisk förundersökning i Hörsalsparken i kvarteret Landskyrkan i Norrköping. Arbetet föranleddes av en omdaning av parken där vissa byggnader revs och nya träd och planteringar tillkom. Arbetet utfördes i omgångar fram till...

läs mer

Terrasseringar och odling i stadens utkant

Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, Linköping (tidigare Riksantikvarieämbetet, UV Öst), genomförde i maj månad år 2014 en arkeologisk undersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Undersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i...

läs mer

En begravningsplats vid Dragsgärdet

Med anledning av att Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland, har Statens historiska museer,...

läs mer

Kvarteret Mjölnaren i Norrköping

Under en period på 10 veckor hösten 2012 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) en slutundersökning av delar av kvarteret Mjölnaren i Norrköping. Kvarteret ligger centralt i stadskärnan, inom fornlämningsområdet för Norrköpings medeltida stadslager (RAÄ 96:1)....

läs mer

Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka

I denna rapport redovisas resultaten av en arkeologisk utredning (etapp 1) samt arkeologisk förundersökning inom fornlämning Norrköping 96:1, fastighet Gamla Staden 1:2 i Norrköping, som har utförts av Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) under våren och hösten 2013....

läs mer

Stadsodling i Norrköpings södra utkant

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde under perioden 12-20 december 2013 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Förundersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i Norrköping AB planerar ny bostadsbebyggelse i området. Det...

läs mer

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.