Arkeologerna, Statens historiska museer (SHMM), i Linköping, genomförde vid två tillfällen under år 2015 arkeologiska förundersökningar vid fängelset i Norrköping. Undersökningarna utfördes inför planerad exploatering inom rubricerad fastighet och bekostades av Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hade genom direktval inbjudit Arkeologerna i Linköping att inkomma med förslag till undersökningsplan med kostnadsberäkning för arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § KML. Den första arkeologiska förundersökningen genomfördes 2015-06-08–2015-06-16 efter beslut fattat 2015-05-11 av Länsstyrelsen i Östergötlands län (dnr 431-2518-14). I samband med rapportarbetet framkom nya uppgifter som konstaterade att det funnits ytterligare en begravningsplats inom exploateringsområdet. Detta föranledde Länsstyrelsen att fatta beslut 2015-11-30 om ytterligare en förundersökning för att avgöra arbetsföretagets tillåtlighet enligt 2 kap. 12 § KML. Arkeologerna genomförde denna förundersökning under sammanlagt sju dagar perioden 2015-12-02–2015-12-11.

Undersökningarna omfattade delar av två begravningsplatser som använts för de intagna kvinnliga fångarna och i vissa fall deras barn. Den äldre begravningsplatsen, belägen i söder, har varit ca 480 kvadratmeter stor. Vid förundersökningen dokumenterades drygt 50 begravningar och uppskattnings finns åtminstone ett 100-tal begravningar kvar inom begravningsplatsen. Denna har utifrån den arkeologiska kunskapen bedömts kunna haft ca 200 gravlagda. Begravningsplatsen har varit i bruk från 1790-talet och kanske fram till perioden ca 1830-talet.

Då anlades en ny större begravningsplats drygt 20 meter åt norr. Denna har varit ca 1150-1350 kvadratmeter stor och var troligen i bruk till åtminstone slutet av 1800-talet. Förundersökningen omfattade närmare 80-talet begravningar. Den bevarade delen av begravningsplatsen uppskattas utifrån de arkeologiska resultaten innehålla 300–400 begravningar. Från början kan här ha gravlagts ytterligare ett par hundra individer.

Bägge begravningsplatserna innehöll större nedgrävningar, vilka varit avsedda för flera individer. Troligtvis har gravarna grävts i samband med epidemier.

Flertalet av de gravlagda har begravts i träkistor och i ett par fall har man lagt med gravgåvor. Gravarna på den äldre begravningsplatsen låg i nord-sydlig orientering, medan gravarna i norr har lagts i öst-västlig riktning. I anslutning till begravningsplatserna påträffades gropar med 1700-talsfynd. Avfallsmaterialet har antingen hamnat här under fängelsetiden eller i samband med näraliggande odlingsaktiviteter.

Vidare kunde det konstateras att en gropkeramisk boplats funnits i området. Denna har troligen legat närmare Strömmen, möjligen på platsen för fängelset.


Magnus Stibéus (med bidrag av Caroline Ahlström Arcini):
Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse, Gravar från slutet av 1700-tal och 1800-tal, Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Drag 1 och 6, RAÄ 107
Arkeologerna, Statens historiska museer, 2016

Läs rapporten

Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse - omslag