Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, Linköping (tidigare Riksantikvarieämbetet, UV Öst), genomförde i maj månad år 2014 en arkeologisk undersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Undersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i Norrköping AB hade för avsikt att uppföra ny bostadsbebyggelse på platsen. Undersökningsområdet var 312 kvadratmeter.

Den arkeologiska undersökningen har visat att man i tidigt 1700-tal har modifierat den ursprungliga marktopografin. Sluttningen har fyllts upp med jordmassor som skapat terrasseringar som man senare använt för att odla på. Odlingen kunde delas upp i en äldre och en yngre horisont. Sannolikt innehåller odlingshorisonterna flera tidsskikt som inte är stratigrafiskt urskiljbara. Den äldsta odlingen har varit svår att tolka då det var dåliga bevaringsförhållanden på platsen. Det mesta har brutits ner men det finns några bevarade fröer som visar på medicinalväxtodling.

I det yngre odlingslagret fanns spår av tobaksodling. Denna odlingstyp var tidigare okänd för kvarteret. Tobaksodlingar är dock mycket vanliga i Norrköping, som utifrån arkeobotaniska spår tycks ha varit en av Sveriges rikaste städer vad beträffar tobaksodling under 1700-talet. Det sammantagna intrycket av keramikfynden i odlingsjorden och spåren efter plog talar dock för en datering till 1800-talets första del. Den förhållandevis sena dateringen av tobaksodling hör samman med tobakens särställning i Norrköping långt fram i tiden. Tobaksproduktionen fortsatte ända fram till 1946.


Katarina Sköld (med bidrag av Jens Heimdahl och Torbjörn Brorsson):
Terrasseringar och odling i stadens utkant, Östergötland, Norrköpings kommun, Sankt Johannes socken, Kvarteret Klockan 1, RAÄ 96
Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, 2015

Läs rapporten

Terrasseringar-och-odling-i