Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde under perioden 12-20 december 2013 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Förundersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i Norrköping AB planerar ny bostadsbebyggelse i området. Det aktuella förundersökningsområdet var cirka 700 kvadratmeter stort och ligger i den södra utkanten av det historiskt kända bebyggelseområdet i Norrköping (RAÄ 96). Vid förundersökningen grävdes fyra schakt, vars yta sammanlagt uppgick till 127 kvadratmeter.

Resultaten från denna förundersökning visar att den södra delen av undersökningsområdet är skadad av avschaktningar och ledningsdragningar och att endast fragment av odlingslager finns bevarade. I den norra delen finns bevarade odlingslager. Det makrofossila materialet indikerar trädgårdsodlingar. Det fanns också bostadsnära aktivitetsytor som lager med spår efter metallhantverk, möjligen smide, från 1600-talet och framåt. I den norra delen fanns också en kant där den ursprungliga markytan sluttar brant norrut. Branten har allteftersom planats ut, fyllts upp och terrasserats i olika omgångar. Vi uppskattar att det finns bevarade kulturlager inom ett cirka 300 kvadratmeter stort område, med en tjocklek på upp till 1,80 meter.

Keramikmaterialet kan generellt dateras till 1600–1700-tal och till viss del upp i 1800-talet. Tyngdpunkten verkar ligga i 1700-tal och tidigt 1800-tal. 14C-dateringen av en kolbit från ett lager som föregick odlingen kan, tillsammans med fynddateringen och stratigrafin, troligen föras ner till mitten av 1600-talet. I ett sådant scenario kan man tänka sig att lagret representerar spår efter omdaningen av staden till rutnätsstad efter branden år 1655.

Om området ska exploateras föreslår vi en slutundersökning av undersökningsområdets norra del, där det understa kultur-/odlingslagret, som grovt kan dateras till 1600- och 1700-talen, prioriteras. Resultatet från denna förundersökning ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell särskild arkeologisk undersökning, samt ligga till grund för länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Ansökan om tillstånd enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m m ställs till länsstyrelsen, som beslutar i ärendet.

Katarina Sköld:
Stadsodling i Norrköpings södra utkant, Fastigheten Klockan 1
Riksantikvarieämbetet, 2014

Ladda ned rapporten

Stadsodling i Norrköpings södra utkant