Norrköpings historia

Arkeologi
Lämningar efter en huslänga på Godsgatan

Lämningar efter en huslänga på Godsgatan

I samband med förstärkningsarbeten på Godsgatan i Norrköping har Arkeologikonsult utfört en förundersökning i form av schaktningsövervakning på platsen. Godsgatan ligger inom RAÄ 96, Norrköpings medeltida stadslager. Vid schaktningen dokumenterades ett kulturlager...

läs mer
Sockertillverkning, hantverk och odling på Saltängen

Sockertillverkning, hantverk och odling på Saltängen

I oktober 2012 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Spinnhuset i Norrköping. Förundersökningen har visat att det finns bevarade arkeologiska lämningar i form av fasta konstruktioner och kulturlager från 1600- och 1700-talen inom...

läs mer
Stadsgårdar i Norrköpings norra utkant

Stadsgårdar i Norrköpings norra utkant

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under perioderna 5–9 augusti 2013 och 9–23 september 2013 en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Saltängen 1:1, 1:6–11 och 1:17 (kvarteret Saltängen, Rodgagatan, Sveaparken och kvarteret Mässingen) i Norrköping....

läs mer
Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen

Arkeologikonsult har i november 2012 genomfört en förundersökning i en del av kvarteret Dalkarlen 15 i Norrköping, Östergötland. Området är en del av RAÄ 96 i Sankt Johannes socken som utgör Norrköpings medeltida stadslager. Undersökningen genomfördes på uppdrag av...

läs mer
Spår av det preurbana Norrköping

Spår av det preurbana Norrköping

Hösten 2011 gjorde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning i kvarteret Gamla Rådstugan i Norrköping. Då gjordes många intressanta fynd. I en nedgrävning hittades ett fragment av ett tidigkristet gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Det var den första i...

läs mer

På de rikas bord

Carlsson, Michél: På de rikas bord. En arkeologisk undersökning av lämningar från 1600- och 1700-talet i kvarteret Gubben i Norrköping Arkeologikonsult 2014

läs mer
Kvarteret Rosen

Kvarteret Rosen

Under tre veckor i september och oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen 6, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun planerar att exploatera området som idag utgörs...

läs mer

Högreståndshus i kvarteret Vattenkonsten

Helander, Christina & Konsmar, Annika: Högreståndshus i kv Vattenkonsten 1, Bebyggelse, brand och ombyggnader sedan 1600-talet, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Vattenkonsten 1, RAÄ 96 Stadslager Riksantikvarieämbetet 2013

läs mer
Arkelogisk förundersökning i Prästgatan

Arkelogisk förundersökning i Prästgatan

Vid byte av VA-ledningar genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning av ett 126 m långt, 2 m brett och 2-2,5 m djupt schakt i Prästgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan inom Norrköpings medeltida stadsområde (RAÄ 96). Bortsett från 20...

läs mer