Hösten 2011 gjorde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning i kvarteret Gamla Rådstugan i Norrköping. Då gjordes många intressanta fynd. I en nedgrävning hittades ett fragment av ett tidigkristet gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Det var den första i sitt slag i Norrköping och ornamentiken den var försedd med är unik i sitt slag. Fragmentet är en del av ett monument som rests någon gång i mitten av 1000-talet. Fyndet ger Norrköpings äldsta historia ett lite nytt skimmer. Man kan ana en koppling mellan stadens äldsta bebyggelse och kungamaktens intressen i området.

Dessutom hittades Norrköpings hittills äldsta hus. Det hade förstörts i samband med en eldsvåda under 1100-talet. Bland brandresterna återfanns ett förkolnat torvtak. I anslutning till den äldsta bebyggelsen har miljön präglats av fuktiga strandängar som sannolikt betats.

I övrigt påträffades rester av aktiviteter från 1300- och 1400-talen, där det är tydligt att man i det strandnära läget invid Norrköpings ström.ägnat sig mycket åt metallhantverk. Lagren kunde dateras med hjälp av C14-analyser och förekomst av stengodskeramik från främst tyskt område.
Vid undersökningen påträffades inte bara medeltida lämningar utan även kulturlager och bebyggelselämningar från 1600-1700-talet, också här fanns ett brunnet hus. Kulturlagren från denna period bedöms som mest vara cirka 1 m tjocka.

Rapporten innehåller även en analys av arkeobotaniskt material från de medeltida lagren.


 

Michél Carlsson:
Spår av det preurbana Norrköping – lämningar från 1100-tal till 1700-tal i kvarteret Gamla Rådstugan. Arkeologisk förundersökning
Arkeologikonsult, 2012

Ladda ned rapporten

Spår av det preurbana Norrköping