Vid byte av VA-ledningar genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning av ett 126 m långt, 2 m brett och 2-2,5 m djupt schakt i Prästgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan inom Norrköpings medeltida stadsområde (RAÄ 96). Bortsett från 20 löpmeter i schaktets västligaste del intill Dalsgatan innehöll schaktet endast störningar från sentida markingrepp.

Profil uppmättes från korsningen Dalsgatan/Prästgatan. Denna kunde delas in i fyra sektioner, samtliga överlagrade av kraftiga omrörda och på- eller återfyllda lager. Den första sektionen innehöll endast omrörda och oftast återfyllda kulturlager. Sektion 2 innehöll en förkolnad träbrogata under återfyllda lager och rörgravar. Den tredje sektionen innehöll tunna avsatta kulturlager och den fjärde en förkolnad kavelbrogata samt en intakt kullerstensgata. I änden av profilsektionen fanns en husgrund av torpargrundskonstruktion.

Då schaktet lades in på stadskartan från 1640 visade det sig att det mynnat i den lilla torgbildning som fanns där spången till Holmen anslöt på stadssidan. De olika gatubeläggningarna torde tillhört detta torg medan husgrunden passar in i det oregelbundna kvarter som låg öster om torget. Gatubeläggningarna och bebyggelsen borde därmed vara äldre än 1655 då stadsplanen lades om. De påförda massorna ovanför dem kan härröra från denna stadsomläggning, från stadsbränder som den 1719 och från utschaktning i samband med anläggandet av den moderna stenstaden.


Olle Hörfors:
Prästgatan. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 96, S:t Johannes socken, Norrköpings kommun
Östergötlands länsmuseum, 2010

Ladda ned rapporten

Prästgatan rapport