I oktober 2012 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Spinnhuset i Norrköping. Förundersökningen har visat att det finns bevarade arkeologiska lämningar i form av fasta konstruktioner och kulturlager från 1600- och 1700-talen inom den förundersökta delen av kvarteret.

1600-talslämningarna utgörs av bebyggelserester i form av gårdsytor, golvlager och hantverksrester. De hantverk som kan urskiljas under den här perioden är järnsmide och pälshantering. 1700-talslämningarna består av bebyggelselämningar samt spår efter den odling som ägt rum, i form av odlingslager och en odlingslåda. Även toppsockerformar och sirapskrukor förekommer, d.v.s. spår efter verksamheten på det näraliggande sockerbruket Planeten, omedelbart söder om den nu förundersökta ytan. Stora mängder träflis, näver och bark i delar av det förundersökta området påvisar att även träarbete har förekommit.

Den arkeologiska potentialen i kvarteret Spinnhuset måste betecknas som hög.


Marta Lindeberg (med Mikael Johansson):
Sockertillverkning, hantverk och odling på Saltängen. Lämningar från 1600- och 1700-talet i Kvarteret Spinnhuset. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 96 (stadslager) i kvarteret Spinnhuset, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län
Arkeologikonsult, 2012

Ladda ned rapporten

(Bilden ovan: Sockerbruket Planeten finns med på en gravyr av Johan Fredrik Martin från 1790-talet. Sockerbrukets byggnader kan ses till vänster och bakom fabrikshuset sticker Johannisborgs tornspira upp. Det vita huset i bildens mitt är det gamla spinnhuset. Bilden är något beskuren)

Kvarteret Spinnhuset