I samband med förstärkningsarbeten på Godsgatan i Norrköping har Arkeologikonsult utfört en förundersökning i form av schaktningsövervakning på platsen. Godsgatan ligger inom RAÄ 96, Norrköpings medeltida stadslager. Vid schaktningen dokumenterades ett kulturlager samt grundmuren efter en huslänga vilken bör ha uppförts i slutet på 1700-talet eller i början på 1800-talet.

Uppgifter om en gårdsbebyggelse i anslutning till det Adelswärdska huset, tidigare beläget inom kvarteret Gubben omedelbart söder om den påträffade grundmuren,
finns från början av 1800-talet och längan finns utritad på stadskartan över Norrköping från 1879. Längan revs på 1970-talet.


Marta Lindeberg:
Lämningar efter en huslänga från slutet av 1700-talet – början av 1800-talet på Godsgatan. Förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ 96, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län
Arkeologikonsult, 2014

Läs rapporten

Lämningar efter en huslänga