Arkeologikonsult har i november 2012 genomfört en förundersökning i en del av kvarteret Dalkarlen 15 i Norrköping, Östergötland. Området är en del av RAÄ 96 i Sankt Johannes socken som utgör Norrköpings medeltida stadslager. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping efter beslut av länsstyrelsen Östergötland (dnr 431-8570-12). Syftet var att klargöra bevarandegraden och karaktären av fornlämningen inom undersökningsytan.

Trots omfattande störningar i samband med uppförande av 1800-talsbebyggelse och markingrepp under 1900-tal finns stratigrafiskt sammanhållna lager från den första etableringen på platsen under sen medeltid fram till den moderna bebyggelsen på platsen. Lämningarna på platsen bedöms ha potential att komplettera bilden av markplaneringen, bebyggelseetableringen och bebyggelsens utvecklingen i området som framkommit vid tidigare undersökningar inom kvarteret.


 

Erik Dardel:
Kvarteret Dalkarlen – kulturlager och bebyggelselämningar från 1400-1800-talen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 96 inom kvarteret Dalkarlen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland
Arkeologikonsult, 2013

Ladda ned rapporten

Kvarteret Dalkarlen