Under tre veckor i september och oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen 6, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun planerar att exploatera området som idag utgörs av en parkeringsplats. Den totala undersökningsytan uppgick till ca 4000 kvadratmeter.

Den arkeologiska förundersökningen visade att det inom området finns bevarade bebyggelselämningar från 1700-1900-talen. Ett antal fynd som kan knytas till 1600-talet gör det även sannolikt att viss 1600-talsbebyggelse kan finnas på platsen även om denna inte framkom vid den nu aktuella undersökningen. Vidare påträffades odlingslager under bebyggelsen i flera av schakten. Östergötlands museum rekommenderar att en särskild arkeologisk undersökning föregår en nyexploatering.


Mats Magnusson:
Kv Rosen i Norrköping. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 96, kv Rosen 6, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län
Östergötlands museum, 2012

Ladda ned rapporten

kv Rosen