Under tre veckor i september och oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen 6, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun planerar att exploatera området som idag utgörs av en parkeringsplats. Den totala undersökningsytan uppgick till ca 4000 kvadratmeter.

Den arkeologiska förundersökningen visade att det inom området finns bevarade bebyggelselämningar från 1700-1900-talen. Ett antal fynd som kan knytas till 1600-talet gör det även sannolikt att viss 1600-talsbebyggelse kan finnas på platsen även om denna inte framkom vid den nu aktuella undersökningen. Vidare påträffades odlingslager under bebyggelsen i flera av schakten. Östergötlands museum rekommenderar att en särskild arkeologisk undersökning föregår en nyexploatering.


Mats Magnusson:
Kv Rosen i Norrköping. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 96, kv Rosen 6, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län
Östergötlands museum, 2012

Ladda ned rapporten

kv Rosen

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.