Under en vecka i september månad 2015 har Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utfört en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Kopparhammaren i Norrköping, Östergötlands län. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötland, och uppdragsgivare var Klövern Ström AB. Arbetet föranleddes av detaljplaneläggning inför ny bebyggelse. Kvarteret ligger inom den del av Norrköpings stadskärna som utgör fornlämningsområde Norrköping 96:1 (äldre stadslager).

Fem schakt grävdes inom ytan, omfattande sammanlagt ca 200 m2 . Samtliga schakt grävdes där så var möjligt ned till orörd mark. De ytor som var möjliga att förundersöka, där inte kända ledningsdragningar lade begränsningar på tillgängligheten, visade sig vara kraftigt störda av byggnation och markplanering genomförd sedan 1800-talet och framåt. Inga spår av bebyggelse med äldre datering än 1800-tal påträffades. Ett kulturlager med 1600- och 1700-talsfynd undersöktes och borttogs i sin helhet vid förundersökningen. Lagret har tolkats som en äldre markhorisont, en trampad yta i anslutning till Västra tullen.

I den norra halvan av undersökningsområdet visade sig ursprungstopografin ha sluttat kraftigare ned mot Motala ström än vad marken gör idag. Ett siltlager med en tjocklek på över en meter i norr låg mellan de sentida fyllnadslagren och den orörda undergrunden. Det har inte kunnat klargöras om detta lager är en del av naturliga processer på platsen, eller en medveten utfyllnad som har gjorts under sent 1600- eller tidigt 1700-tal i syfte att plana ut markytan. Inga äldre lämningar påträffades dock under lagret. Det finns därför inga hinder för vidare exploatering av denna yta ur en arkeologisk synvinkel.


Kristina Jonsson:
Kvarteret Kopparhammaren. I utkanten av 1600-talets Norrköping. Arkeologisk förundersökning Fornlämning Norrköping 96:1 Kopparhammaren 2 Norrköpings stad och kommun Östergötlands län
Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015

Läs rapporten