Med start i augusti 2012 utfördes en arkeologisk förundersökning i Hörsalsparken i kvarteret Landskyrkan i Norrköping. Arbetet föranleddes av en omdaning av parken där vissa byggnader revs och nya träd och planteringar tillkom. Arbetet utfördes i omgångar fram till och med augusti 2013.

Vid undersökningen påträffades ett hundratal gravar som bedömts vara från 1700-talet. De flesta gravarna lämnades kvar eftersom de låg på ett sådant djup att de inte riskerade att skadas av markingreppen. På flera ställen kunde olika nivåer av gravar anas och en överslagsräkning ger vid handen att det kan finnas drygt 3 300 gravar inom hela ytan.

Tolv av gravarna undersöktes och samtliga visade sig vara enkla kistgravar lagda i västsydväst-ostsydostlig riktning. I flera fall hade de gravlagda så kallade begravningskronor och begravningsbuketter av koppartråd och tyg. Skelettmaterialet var bitvis mycket dåligt bevarat. Samtliga ben som påträffades vid undersökningen har återbegravts på Norra begravningsplatsen.

De undersökta gravarna låg på en del av kyrkogården som har tillkommit efter 1650-talet då stadens gatunät började förändras. Under gravarna hittades flera murar som täckts med fyllnadsmassor då kyrkogården utökades mot väster. Den största muren som var upp till 2,3 meter bred är sannolikt den äldre kyrkogårdsmuren som med hjälp av kyrkans räkenskaper getts en möjlig datering till 1600-talets mitt. Muren ligger kvar under den trappa som byggts i hörnet ned mot Gamla Torget.

I samband med ombyggnaden i parken drogs fjärrvärmeledningen om och i det schakt som grävdes i G:a Rådstugugatan framkom flera nivåer med kulturlager. Ett brandlager i botten av schaktet daterades till 1300-talet.


Åsa Berger:
Under marken i Hörsalsparken – Förundersökning av gravar och äldre murar inom kvarteret Landskyrkan 4
Arkeologikonsult, 2015

Läs rapporten

Under marken i Hörsalsparken-rapport