Med anledning av att Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland, har Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, efter beslut den 10 november 2014 av Länsstyrelsen Östergötland, utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, enligt 2 kap. 11§ kulturmiljölagen (1988:950), KML. Utredningen utfördes inom området för Norrköpings gamla fängelse (RAÄ 107), byggt år 1790.

Ytan omfattade knappt 30 000 kvadratmeter inklusive bebyggda delar. Det togs upp 31 schakt vilka sammantaget omfattade en uppschaktad yta om 242 kvadratmeter.

Det kunde konstateras 13 tydliga gravnedgrävningar med fyra, eventuellt fem, öst-västligt orienterade träkistor. Begravningsplatsen är endast ungefärligt avgränsad och omfattar efter utförd utredning cirka 965 kvadratmeter. Inom samma yta påträffades en möjlig härd. Gravarna har täckts över med fiberduk.

Inom övriga utredningsområdet kunde konstateras att marken var mycket skadad, troligen avhyvlad och sedan täckt med utfyllnadsmassor. I några schakt fanns tunna linser kvar av odlingsjord men i de flesta schakt låg de påförda massorna direkt på den grusiga undergrunden.

Om området för begravningsplatsen skall exploateras vidare föreslår Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, att det först utförs en arkeologisk förundersökning av begravningsplatsen med syfte att avgränsa, datera och karaktärisera den. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 13 § Kulturmiljölagen (1988:950), KML, ställs till Länsstyrelsen Östergötland, som fattar beslut i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder som krävs.


 

Kristina Helander:
En begravningsplats vid Dragsgärdet, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheten Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1
Statens historiska museer, 2015

Läs rapporten

En begravningsplats vid Dragsgärdet