Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping grundades 1858 av Frithiof Åberg och utvecklades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till ett storföretag, trots konkurrens från nystartade tryckerier. Företaget var under 30 år landets främsta tryckeri. Fabriken startade i kvarteret Tulpan, i centrala Norrköping för tillverkning av spelkort. Efterhand som verksamheten utvidgades, med kuvert, etiketter, visitkort, blanketter, påsar m.m., behövdes en ny större fabriksbyggnad. I kvarteret Flöjten vid Östra Promenaden, på obebyggd mark utanför den centrala staden, uppfördes 1909-1911 den nya lithografbyggnaden. Arkitekt var Carl Bergsten (1879-1935).

Fabriksanläggningen består av en huvudbyggnad i fem-sex våningar med två anslutande flyglar i två-fyra våningar samt källare. Mot Östra Promenaden ligger portvaktshus med vagnbod, stall, garage och magasin. En mur sammanbinder byggnaderna med huvudbyggnadens flyglar. Fabriksgården planerades med gräsmatta, träd och buskar. Anläggningen har borgkaraktär genom sin kringbyggda gård, slutna murväggar och två trapptorn. Huvudbyggnad med flyglar mätte 250 meter och fabriksytan var 17000 m². Huvudbyggnaden med flyglar är uppförd som en betongskelettkonstruktion med stomme av armerad betong med utfackningsväggar med rött, hårdbränt fasadtegel eller grovputs. Taket är ett flackt sadeltak i håltegel och betong, som täckts med asfalt och makadam. Portvaktshuset är uppfört med bärande väggar av tegel och träbjälklag. Taket är brutet och klätt med glaserat tegel.

Fabrikssalarna utrustades för tillverkning av företagets olika produkter med t.ex. gravyr och präglingsavdelning, stentryckeri och bokbinderi. I källarvåningen fanns förvaringslokaler för litografiska stenar, snickarverkstad och smedja. Dessutom fanns där en transformatorstation och ett ångpannerum för 9 kokugnar för ett i Sverige nytt uppvärmningssystem för hela anläggningen, med varmluft, ånga och pumpvarmvatten. Källaren är utgrävd ett par meter utanför den västra huvudfasaden och påbyggd med en våning. Innanför utbyggnaden, i bottenvåningsplanet, löpte en transportgång som hade förbindelse med hissarna, flyglarna och dåtidens expeditionslokaler och lager samt portvalvet där lastning skedde. Kontoret och gravyr- och präglingsavdelningen låg i vardera flygeln i samma plan.

I våningen 1 tr fanns kuvert- och påsfabrikerna. I kuvertfabriken satt de anställda, som främst var kvinnor, i rader vid sina maskiner med transmissioner från taket. Våningen 2 tr innehöll stentryckeri och bokbinderi och i våning 3 tr fanns förutom kontorsboksfabrik och lyxpåsfabrik också bokbinderi. Den översta våningen på huvudbyggnaden, 4 tr, innehöll fabriker för askar och spelkort. Vid det södra trapptornet finns en våning 5 tr, som var gummeringsavdelning.

En grupp företag med namnet Sveriges Litografiska Tryckerier SLT, ESSELTE hade etablerats 1913 och koncentrerade förpackningsproduktionen till Norrköping 1949. ESSELTE förvärvade Lithografen i början av 1960-talet och namnet ändrades till Esselte Pac AB. 1972 var det åter dags att expandera och flytta verksamheten till en ny byggnad, på det moderna fabriksområdet Ingelsta. De gamla maskinerna i Lithografen monterades ned och såldes. Idag ägs byggnaderna av Norrköpings kommun och används som industrihotell och arkiv. Bl.a. bedriver Brahe tryckeriverksamhet och sortering av skänkta kläder.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut om byggnadsminnesförklaring 1997)

(Foto: Christian André (Wikipedia CC-BY-SA-3.0))