Johannisborgs slott började uppföras 1613 som residens för hertig Johan av Östergötland, Johan III:s son, som värn för staden Norrköping och stod färdigt först flera år efter hertigens död 1618.

Slottet bestod ursprungligen av två byggnader förenade genom flyglar. Det var försett med sex torn samt omgivet av gravar och vallar vilka tillsammans bildade en femuddig stjärna.

Slottet brändes 1719 av ryssarna och resterande murrester revs 1720. Endast delar av porttornet lämnades kvar. En stor del av befästningsstjärnan schaktades bort när SJ:s lokstallar anlades 1913–1914.

Porttornet återuppbyggdes vid en restaurering 1934. Det är byggt av putsat gråbeigekalkat tegel. Ovanför den rundbågiga inkörsporten sitter inskrifts- och vapentavlor av kalksten, omgivna av ornament. Inkörsporten flankeras av två sluttande strävpelare, klädda med kalksten. Porttornet täcks av en kopparklädd huv, krönt med en öppen lanternin med spira. Från porthusets gårdsfasad utgår två parallella murar vilka uppburit ett tunnvalv i husets inre del. På ömse sidor om porthuset är korta sträckor av vallarna rekonstruerade till full höjd.

Källor:
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag 1976.
Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Dnr 5285/92

(Foto: Nicceeo/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)