Herrgården Marieborg anlades av assessor Carl Nicolaus Wadström på 1760-talet. Den utgörs idag av två byggnader – en tvåvånig timrad och vitputsad huvudbyggnad med lika höga, framskjutande flyglar i reveterat timmer från mitten av 1700-talet samt en lägre fristående flygel, uppförd av vitputsat resvirke på 1820-talet.

Sedan 1934 disponeras herrgården av Marieborgs folkhögskola som i närheten har låtit uppföra moderna anläggningar för skolans verksamhet. Byggnaderna restaurerades 1973.

Källa: Byggnadsminnen 1961–1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm 1981

(Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)