Promenaderna med sina lindalléer, som i hästskoform omsluter större delen av Norrköpings gamla stadskärna, började anläggas på 1850-talet, då Norrköping genom industrialismen upplevde en blomstringstid. Ritningsförslaget gjordes 1855 av trädgårdsarkitekten Knut Forsberg. Förebilden hämtades i Paris, som vid denna tid genomgick en stor ombyggnad under ledning av George Eugéne Haussmann.

Promenaderna består av en allékörbana på vardera sidan kantad av två rader lindar med gångbanor emellan. Mittenpartiet av Norra Promenaden anlades 1858 och därefter skedde utbyggnad av Södra, Östra och Norra Promenaderna i etapper mellan 1869 och 1899. Vid planteringen användes huvudsakligen parklindar, Tilia intermedia och skogslindar, Tilia cordata, med det finns också inslag av bohuslind, Tilia platyphyllos. Vid anläggandet av den 3,5 km långa Norra Promenaden användes 1 216 lindar och till de övriga delarna 800 träd.

Promenaderna i Norrköping har få om ens några motsvarigheter i landet och är dessutom såsom gränsboulevarder ovanliga – det normala efter 1874 års byggnadsstadga är esplanader som skär genom städernas centrum. Alléerna är välbevarade – med undantag för några förändringar orsakade av den kraftigt ökade bilismen under 1900-talet.

(Norra Promenaden 2008. Foto: Sakletare/Wikimedia Commons Public domain)