Holmentornet bildar entré till Holmens Bruk AB:s numera övergivna fabriksområde vid Motala Ström. Byggnaden uppfördes 1750, sannolikt för att markera brukets självständighet gentemot stadens styrelse, praktiskt fungerade byggnaden som arkiv och kontor.

Tornbyggnadens stomkonstruktion består av bärande tegelväggar med träbjälklag och tornkonstruktioner helt i trä. Den är uppförd i en förenklad barockstil där krönet bärs upp av rusticerade hörnkedjor och gesimser i grafitgrått mot de dovt gula putsfasaderna med dess lisener, bröstningsspeglar och stora tätspröjsade fönster.

Tornhuven är mjukt rundad. På en hög åttkantig tambur vilar en lanternin som kröns med en spira försedd med ett förgyllt klot och en vindflöjel.

De flankerande flygellängorna med höga fönsteröppningar mot släta putsmurar bidrar med återhållen skala och enkla uttryck till att framhäva tornets mäktighet. I anläggningen ingår även den äldre gårdsmiljön.

Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1990-12-07, Dnr 221-519-88

(Foto: Ragnar Öberg/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)