Ringborgska huset uppfördes 1784, byggherren hette Cederhjelm. Den ansenliga byggnaden i gustaviansk stil av reveterat timmer i två våningar och vindsvåning har vertikala lisener mellan fönsteraxlarna och brutet tak med valmade gavelspetsar.

1914 företogs en större ombyggnad efter ritningar av arkitekten I G Clason, varvid hela bottenvåningen inreddes till kontor. Fasad och entré mot gatan förändrades, vindsvåningen inreddes och takkupor byggdes till. Samtliga fönster förstorades och fick ändrad spröjsindelning. 1919 tillbyggdes en flygel efter ritningar av arkitekten Werner Northun, Norrköping. Flygeln fick en våning med inredd vind och har sadeltak med valmad gavelspets.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3)

(Foto: Ragnar Öberg, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)