Byggnaden, som utgjorde del i en numera riven, större anläggning med såväl cellfängelse (36 celler) som kanslilokaler, har sedan det slutade fungera som domstol tidvis använts av Apoteket Kronan men rymmer nu galleri i konstnärernas intresseförenings regi. Huset är uppfört av sten i tre våningar med källare och inredd vind. Fasaden är putsrusticerad i bottenvåningen och de övre våningarna slätputsade. De putsade hörnkedjorna är gråmålade, bottenvåningen brun och övriga fasadytor rosa. En putsad takfotsgesims löper runt hela byggnaden, på gatusidan är denna försedd med konsoler.

Entrén är placerad på den västra gaveln. Portalen är av natursten och härrör möjligen från apoteksepoken. På gårdssidan skjuter ett trapphus ut från den övriga fasaden. Sadeltaket är belagt med svart plåt. Interiört finns inga spår av den tidigare verksamheten.

Kopior av odaterade uppmätningsritningar finns i Norrköpings tingsrätts arkiv. Ritningarna skiljer sig på några punkter från dagens situation. Entrén på gaveln finns inte, det samma gäller det delvis utskjutande trapphuset på byggnadens baksida. Trapploppet har också en annan dragning idag. På ritningarna finns en entré markerad åt Trädgårdsgatan, vilket idag inte är iakttagbar.

Adress: Trädgårdsgatan 13

Källa: Bebyggelseregistret (Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-27)

(Byggnaden 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)