Ljura

Ljura, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som under 1700-talet delvis tillhört Händelö och Westerbyholm eller slägterna von Berckner, Prytz och Gethe m. fl. Tillhörde mot slutet af 1700-talet öfversten, frih. Erik Jöran Adelsvärd, som den 1 juni 1799 försålde...

Loviseberg

Loviseberg, förut kalladt Anderstorp, säteri i östra Eneby s:n af Bråbo h:d, hvilket varit arf och eget; utbyttes från kronan af öfverstelöjtnanten Anders Pedersson Utter († barnlös 1640). Tillhörde vidare måhända öfverstelöjtnanten Gustaf Schildt († 1736) men med...

Marieborg

Marieborg, egendom i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Denna egendom, som förr varit en by med namnet Berga, var då, såsom vanligtvis skiftad emellan en mängd olika egare. År 1652 tillbytte sig k. rådet och fältmarskalken, grefve Axel Lillje tvenne gårdar härstädes,...

Pryssgården

Pryssgården, säteri i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Egdes mot slutet af 1500-talet af ryttmästaren Lasse Klasson Prytz eller Pryss, efter hvilken gården skall ha fått sitt namn. Köptes 1641 af Louis de Geer och innehades 1687 af bruksegaren Abraham Reenstjerna († 1690)....

Ringstad

Ringstad, säteri i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Ringstad antages vara den gård eller by, som gifvit namn åt Ringstadholms slott. År 1543 fördes Ringstad till större delen under Qvillinge socken samt hörde vid denna tid under Norsholm, som icke långt förut blifvit...

Ståthöga

Ståthöga, egendom i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Ståthöga har i äldre tider varit deladt i flera delar och hört under olika gods. I början på 1700-talet hade borgmästaren Karl Johansson en del i förpantning. Tillhörde år 1853 handl. Borén, senare apotekaren C. F. Asker,...