Ingelstad

Ingelstad, beläget i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Ingelsta omtalas år 1527 i ett vittnesbref af hospitalssysslomannen Eskil Mickilsson, i hvilket han intygar, att han på riksföreståndaren Sten Stures befallning utbetalat en penningesumma till ärl. och välb. hustru...

Jonstorp

Jonstorp, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som från år 1640 tillhörde presidenten Anders Gyldenklou samt senare C. Sjöblad. I en senare tid eller år 1853 tillhörde Jonstorp rådmannen G. Gahms arfvingar, hvilka år 1856 försålde egendomen på auktion den 5 juni...

Karvetorp

Karfvetorp eller Kårtorp i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Denna egendom köptes under 1600-talet af assessoren Peder Mattsson Stjernfelt samt tillhörde 1687 Louis de Geer. I en senare tid har densamma egts af häradshöfdingen och rådmannen J. M. Hörning 1853, af...

Klinga

Klinga, säteri i Borg och Löts s:n af Memmings h:d. Denna egendom bebyggdes till säteri af presidenten, frih. Anders Lilljehöök († 1685) samt egdes ännu 1700 af hans arfvingar, 1725 och 1742 af hans broders dotterdotter, grefvinnan Karin Horn († 1742), som var enka...

Leonardsberg

Leonardsberg, säteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d, bildadt af Fålleberga och Örstad, som jemte Sånna förr hört under Norsholm. Dessa gårdar innehades genom donation från 1630 och 1645 af öfversten och öfverkommendanten Otto Schulman till Svärtinge († 1653) samt...

Lindö

Lindö, säteri i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Lindö tillhörde under 1200-talet konung Erik XI:s gemål, drottning Karin samt skänktes omkring 1250 af henne till Gudhems kloster. Enligt Tham skulle egendomen omkring 1500 hafva tillhört riksrådet och...