Ljura, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som under 1700-talet delvis tillhört Händelö och Westerbyholm eller slägterna von Berckner, Prytz och Gethe m. fl. Tillhörde mot slutet af 1700-talet öfversten, frih. Erik Jöran Adelsvärd, som den 1 juni 1799 försålde den till fabriksidkaren i Norrköping Peter Swartz, vid hvars död egendomen ärfdes af yngre sonen ryttmästaren Karl Jakob Swartz till Jonsberg samt innehafves efter hans död 1875 af hans arfvingar.

Mangården är belägen vid den bäck, som utgör utlopp för Ensjön i Bråviken. Hufvudbyggnaden är endast i en våning samt af trä. Egendomen består af 4 mantal frälse. Arealen är tillsammans 224 tunnl. 29,8 kpl., hvaraf 153 tunnl. 26,2 kpl. åker, trädgårdar och tomter, 57 tunnl. 10,8 kpl. äng och 13 tunnl. 26,9 kpl. afrösningsjord, skog och betesmark. — Afståndet till Norrköping är 0,1 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877