Pryssgården, säteri i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Egdes mot slutet af 1500-talet af ryttmästaren Lasse Klasson Prytz eller Pryss, efter hvilken gården skall ha fått sitt namn. Köptes 1641 af Louis de Geer och innehades 1687 af bruksegaren Abraham Reenstjerna († 1690). Tillhörde under första delen af 1700-talet grefve Axel Reenstjerna († 1730) och derefter som morgongåfva hans efterlemnade maka Margareta Elisab. Sparfvenfelt men såldes före 1760-talet först till assessorern Karl Niklas Wadström och derefter af honom till kammarh. Joh. Jakob de Geer. Egdes 1825 af friherrinnan O. D. v. Friesendorff, 1853 af fabrikör Hoffatedts arfvingar, 1871 af fabrikör Karl Arnberg, som 1874 sålde egendomen till löjtnanten Axel Klöfversköld, hvilken redan samma år öfverlät den till gästgifvaren A. P. Landström.

Egendomen, som består af 1 m. skattesäteri, är bebyggd med manbyggnad, innehållande 9 rum och kök samt två flyglar. Här finnes en vacker och med stor kostnad af fabr. Arnberg anlagd trädgård. Gården är belägen nära kyrkan och 0,3 mil från Norrköping.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877