Ringstad, säteri i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Ringstad antages vara den gård eller by, som gifvit namn åt Ringstadholms slott. År 1543 fördes Ringstad till större delen under Qvillinge socken samt hörde vid denna tid under Norsholm, som icke långt förut blifvit indraget till kronan. Efter år 1627 kom en del af gården dels genom köp och dels genom donation i befallningsmannen på Johannisborgs slott, lagmannen Nils Jonsons händer, en annan del donerades till presidenten Anders Gyldenklou. Nils Jonsons son, landshöfdingen Jonas Klingstedt († 1691) samlade emellertid hela gården i sin ego, och under denna tid eller 1683 kallas Ringstad för sätesgård, uppbyggd på 2 1/4 m. allodialhemman med 1 m. rå och rör samt försedd med medelmåttig åbyggnad. Reducerades sedermera men lemnades till Klingstedt på lifstid. Efter hans död kom egendomen till mågen, assessoren, frih. Jakob Cronhjelm, och vid hans frånfälle 1712 öfvergick den till hans dotter Hebla, gift med majoren Isak Gyllenhammar († 1757). Tillföll efter hans död, arfvingarne, af hvilka sonen öfverstelöjtn. Karl Fredr. Gyllenhammar 1761 bortbytte gården till handlanden A. Mæchel, hvarefter den inom få år gick genom många händer, till dess slutligen handl. A. Stenbom år 1782 blef egare genom köp och byte med kapten Karl Joh. Gyllenram. Säges 1783 hafva tillhört assessoren Stenbom. A. Stenboms arfvingar sålde efter 1806 4/5 delar till hofrättsnotarien Frans Olof Rundeberg († härst. 1819), af hvars arfvingar åter teol. doktoren M. Stenhammar, som genom köp redan 1818 förvärfvat 1/5 år 1820 äfven köpte dessa 4/5 delar. Efter 1855 innehades Ringstad af doktor Stenhammars måg, fil. doktoren C. J. L. Lönnberg, och är nu från 1871 dennes broder, rådmannen v. häradsh. L. J. Lönnberg egare.

Egendomen är bebyggd för ståndspersoner, och mangården omgifves af tvenne trädgårdar, hvaraf den ena är nyanlagd. Under de senare 20 åren äro nästan alla husen uppbyggda eller reparerade. Egendomen består af Ringstad 1 5/8 frälse- och 1 3/8 skattesäteri samt dermed i sambruk varande Tråbrunna 1 m. fr. med utjord (tillh. Ringstad sedan 1815), tillsammans taxeradt till 141,700 kr. På egorna finnas förutom 2 grenadiertorp, 12 större och mindre dagsverkstorp. Hela arealen är 1,683 tunnl. 21 kappl., deraf tomter 25 t. 31,1 k., trädgårdar 10 t. 2,9 k., åker 583 t. 0,6 k., äng 10 t. 2,9 k., hagmark 228 t. 3,5 k., skogsmark och mossar 789 t. 27,7 k. samt vägar och vatten 36 t. 0,9 k. Större delen af skogen är belägen å Kolmården. Åkern är till icke ringa del täckdikad. Afståndet till Norrköping är 0,5 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877