Fiskeby tegelbruk

Fiskeby tegelbruk

Fiskeby tegelbruk har tvenne kranar och en brännugn samt torklada af 200 fots längd. Årliga tillverkningen är omkring 250,000 vanlig mursten, hvarjemte äfven tillverkas rörtegel och takpannor m. m. Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon...

Fiskeby

Stadsdelen Fiskeby omfattar förutom själva Fiskeby herrgård och pappersbruk också bostadsområdena Fyrby, Tråbrunna, Sörby och hela det gamla F 13-området. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms...

Leonardsberg

Leonardsberg, säteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d, bildadt af Fålleberga och Örstad, som jemte Sånna förr hört under Norsholm. Dessa gårdar innehades genom donation från 1630 och 1645 af öfversten och öfverkommendanten Otto Schulman till Svärtinge († 1653) samt...

Sörby

Sörby, egendom i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Söörby nämnes i ett år 1321 af Ingrid Svantepolksdotter utfärdadt testamente. Var sedermera dels skatte och dels kyrkohemman samt hörde under 1500-talet under Norsholm. Egdes under 1600-talet af slägterna Utter, De Geer och...
Drakengatan

Drakengatan

Den 27 augusti 1998 namngavs Drakengatan i Fiskeby. Namnet hör till gruppen ”flygtermer” som finns på gator omkring Bråvalla flygflottilj där stridsflygplanet J 35 Draken användes åren 1960–1976. (En rote J 35 Draken från Bråvalla flygflottilj. Ur Krigsarkivets...