Fiskeby jernvägsstation inom Östra Eneby s:n af Bråbo h:d å Östra stambanan. Närmaste jernvägsstationerna äro åt norr Norrköping på ett afstånd af 0,5 och åt söder Eksund på ett afstånd af 0,2 mil. Fiskeby station anlades först, sedan banan blifvit fullbordad. Förut förde en hästjernbana hit från Norrköping, anlagd för Finspongs bruks räkning, hvilket bruk hitfraktade sitt gods sjöledes. Denna jernbana är nu upprifven.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877