Fiskeby landtegendom, belägen nära Fiskeby jernvägsstation. Denna egendom har förr hört under Norsholms kungsgård men köptes år 1641 från kronan af bruksherren Louis de Geer samt har derefter tillhört och tillhör ännu Finspongsgodset.

Hufvudbyggnaden, bestående af ett envåningshus, är belägen å en höjd nära jernvägen samt omgifves af nya parkanläggningar. Fiskeby härjades och sköflades år 1719 af ryssarne. — Egendomen består af Fiskeby 3 mantal, Tråbrunna 1/2 m. och sedan 1700-talet Knifberga 1 m., allt frälse. Till egendomen hör mjölqvarn m. m. Egovidden är 494 tunnlaud, hvaraf 283 tunnl. åker, 74 tunnl. äng och 137 tunnl. skog och betesmark.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877