Fiskeby pappersbruk, beläget nära Fiskeby jernvägsstation. Redan sedan långliga tider har det härstädes i Motala ström befintliga vattenfallet varit begagnadt för industriela företag. I medio af 1700-talet uppfördes här en mjölqvarn, och ett pappersbruk fanns här redan då i arbete. Nämde pappersbruk, som år 1826 hade en tillverkning af 2,154 ris diverse papperssorter, förändrades sedan till bresiljeqvarn men uppbrann helt och hållet 1855. Åren 1872 och 1873 uppfördes emellertid på samma plats, sedan denna blifvit inköpt, ett storartadt bruk för tillverkning af förhydningspapp och omslagspapper. Bruket drifves af 5 turbiner om tillsammans 130 hästkrafter. Under den tid af år 1873, som bruket var i verksamhet, tillverkades 993,475 skålp. papp och omslagspapper till ett värde af 140,530 kronor. Tillverkningen derpå följande år var 15,756 rullar förhydningspapp, 766 grålumppapp, 3,810 tjärad takpapp, 422 otjärad takpapp, 1,082 tjärad väggpapp samt 44,910 ris omslagspapper och 600 rullar d:o, till ett sammanlagdt värde af 296,689 kronor och 38 öre. — Bruket eges af ett bolag, benämdt Fiskeby fabriks-aktiebolag.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877