Norrköpings historia

Arkelogi

Sockertillverkning, hantverk och odling på Saltängen

I oktober 2012 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Spinnhuset i Norrköping. Förundersökningen har visat att det finns bevarade arkeologiska lämningar i form av fasta konstruktioner och kulturlager från 1600- och 1700-talen inom...

läs mer

Stadsgårdar i Norrköpings norra utkant

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under perioderna 5–9 augusti 2013 och 9–23 september 2013 en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Saltängen 1:1, 1:6–11 och 1:17 (kvarteret Saltängen, Rodgagatan, Sveaparken och kvarteret Mässingen) i Norrköping....

läs mer

Kvarteret Dalkarlen

Arkeologikonsult har i november 2012 genomfört en förundersökning i en del av kvarteret Dalkarlen 15 i Norrköping, Östergötland. Området är en del av RAÄ 96 i Sankt Johannes socken som utgör Norrköpings medeltida stadslager. Undersökningen genomfördes på uppdrag av...

läs mer

Spår av det preurbana Norrköping

Hösten 2011 gjorde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning i kvarteret Gamla Rådstugan i Norrköping. Då gjordes många intressanta fynd. I en nedgrävning hittades ett fragment av ett tidigkristet gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Det var den första i...

läs mer

På de rikas bord

Carlsson, Michél: På de rikas bord. En arkeologisk undersökning av lämningar från 1600- och 1700-talet i kvarteret Gubben i Norrköping Arkeologikonsult 2014

läs mer

Kvarteret Rosen

Under tre veckor i september och oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen 6, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun planerar att exploatera området som idag utgörs...

läs mer

Högreståndshus i kvarteret Vattenkonsten

Helander, Christina & Konsmar, Annika: Högreståndshus i kv Vattenkonsten 1, Bebyggelse, brand och ombyggnader sedan 1600-talet, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Vattenkonsten 1, RAÄ 96 Stadslager Riksantikvarieämbetet 2013

läs mer

Arkelogisk förundersökning i Prästgatan

Vid byte av VA-ledningar genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning av ett 126 m långt, 2 m brett och 2-2,5 m djupt schakt i Prästgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan inom Norrköpings medeltida stadsområde (RAÄ 96). Bortsett från 20...

läs mer

Stora Lyftet

I samband med gatuarbeten för projektet ”Stora Lyftet” i Norrköping har Östergötlands länsmuseum under våren och sommaren 1995 utfört fortlöpande antikvariska kontroller och förundersökningar i Gamla Rådstugatan och Drottninggatan i Norrköping. Nästan all gatumark var...

läs mer
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.