Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen

Arkeologikonsult har i november 2012 genomfört en förundersökning i en del av kvarteret Dalkarlen 15 i Norrköping, Östergötland. Området är en del av RAÄ 96 i Sankt Johannes socken som utgör Norrköpings medeltida stadslager. Undersökningen genomfördes på uppdrag av...
Spår av det preurbana Norrköping

Spår av det preurbana Norrköping

Hösten 2011 gjorde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning i kvarteret Gamla Rådstugan i Norrköping. Då gjordes många intressanta fynd. I en nedgrävning hittades ett fragment av ett tidigkristet gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Det var den första i...

På de rikas bord

Carlsson, Michél: På de rikas bord. En arkeologisk undersökning av lämningar från 1600- och 1700-talet i kvarteret Gubben i Norrköping Arkeologikonsult 2014
Kvarteret Rosen

Kvarteret Rosen

Under tre veckor i september och oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen 6, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun planerar att exploatera området som idag utgörs...

Högreståndshus i kvarteret Vattenkonsten

Helander, Christina & Konsmar, Annika: Högreståndshus i kv Vattenkonsten 1, Bebyggelse, brand och ombyggnader sedan 1600-talet, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Vattenkonsten 1, RAÄ 96 Stadslager Riksantikvarieämbetet 2013
Arkelogisk förundersökning i Prästgatan

Arkelogisk förundersökning i Prästgatan

Vid byte av VA-ledningar genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning av ett 126 m långt, 2 m brett och 2-2,5 m djupt schakt i Prästgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan inom Norrköpings medeltida stadsområde (RAÄ 96). Bortsett från 20...