Socken, kallad Borg och Löt av de två socknar, som 1783 sammanslogs till en, belägen närmast väster om Norrköping med Glan och Motala ström till gräns i norr, söderut når socknen sjön Asplången. Östra stambanan, som genomgår norra delen, har här stationen Eksund samt strax utom gränsen stationen Fiskeby. 0,667 kvadratmil, varav land 0,518 eller 11 988 tunnland, 50 3/4 mantal, 1 636 invånare, 1 393 875 kronors fastighetsvärde. Marken i norr ganska jämn, i söder bergig, med skog, mossar och några småsjöar. Jordbruk huvudnäring.

Av herrgårdarna är Borg, Klinga och Vi de största, varjämte åtskilliga hemman ägs under gods utom socknen. Eksund är post- och telegrafstation. Borgs kvarn taxeringsvärde 39 000 kronor, tillhör Norrköpings stad. Herrgården Borg vid järnvägen och Motala ström består av Borg 6 mantal, Eneby 4 1/2, samt Baggetorp 1/2, Gaverstad 1 1/8, Ingelstorp 1/2, Lilla Torrlunda 1/2, Lilla Trostad 1/2, Stora Väsentorp 1/2, tillsammans 14 1/8 mantal, taxeringsvärde 260 100 kronor, varjämte vidare höra hit: i Östra Eneby socken: Loviseberg 1 mantal, taxeringsvärde 30 000 kronor; i Risinge socken: Gåsetorp 1/8 mantal och Simonstorp 1/8 mantal, tillsammans taxerade till 10 000 kronor; i S:t Johannes socken: Hårstorp 1/8 mantal och Pålmossen 1/2 mantal, tillsammans taxerade till 17 300 kronor.

Borg och Löt utgör ett konsistorielt pastorat, 3:e klassen.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)