Kvarteret Moränet i Jursla namngavs den 11 september 2007.

Namngrupp ”jordarter”. Kvarteren Gruset, Leran, Moränet och Sanden fick sina namn samtidigt och ligger på gammal jordbruksmark. Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär tre fjärdedelar av landet. Den skapades genom avlagringar från inlandsisen.

(Flygbild från år 2021)