Brånnestad

Brånnestads villasamhälle etablerades på 1920-talet väster och nordväst om Brånnestads järnvägsstation. Namnet hämtades från gården Brånnestad en bit åt sydost, men både samhället och stationen låg på mark som hörde till Smedby. Mangårdsbyggnaden på Brånnestads gård...
Brånnestadsgatan

Brånnestadsgatan

Den 18 december 1980 namngavs Brånnestadsgatan i Brånnestad. Gatan utgör infartsgatan till stadsdelen och leder till Brånnestads gård vars mangårdsbyggnad uppfördes 1935 medan arrendebostaden är av tidigare datum: omkring 1900. Brånnestad omtalades första gången 1405...
Storhögsgatan

Storhögsgatan

Den 3 oktober 1990 namngavs Storhögsgatan i Brånnestad. ”Inom området finns ett stort antal fornlämningar från järnåldern.” Gravfältet består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern. I...