Det s.k. W-Sexhuset i Norrköping är enligt uppgift byggt 1760 efter ritningar av byggmästaren J. F. Fehmer och tillbyggt mot väster 1806. Omkring 1851 skedde ännu en ombyggnad som även inbegrep dekorering av fasaden, troligen efter ritningar av stadsarkitekt Carl Theodor Malm. 1864 ägde Ordensällskapet W-Sex byggnaden. De lät då inreda en ordenssal med musikläktare på vindsvåningen. 1861-1906 bedrev ordensällskapet restaurangverksamhet i större delen av byggnaden. Under en period fanns även tivoli på gården. 1909 genomfördes en ny ombyggnad, till tidningsredaktion för Östergötlands Folkblad. 1921 inreddes lägenheter, efter ritningar av Werner Northun. Bl. a. togs takkupor upp i vindsvåningen och gatufasaden försågs med enklare putsdekor. 1946 förvärvade Posten byggnaden.

Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar med vind under brutet tegeltak; gårdsfasadens östligaste delar har dock tre våningar. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i gulrött med ljusgrå gesimser. Fönstren är smårutiga och tillkomna vid någon av flera ombyggnader under 1900-talets första årtionden. Gårdsfasadens trevåningsdel har konstfullt smidda ankarslut.

Adress: Saltängsgatan 3.

Ur Bebyggelseregistret (Källor: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993; Beslut – Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1995-05-15. Dnr 221-334-95)

(Foto: Sakletare, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.