Westerbyholm, säteri i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Tillhörde 1487 väpnaren Joakim Björnsson, 1526 riddaren och riksrådet Måns Svensson Somme, gift med Anna Bjelke († härst. 1573), 1587 och 1620 Sven Månsson Somme, gift med Bengta Gylta, senare landshöfdingen Ivar Nilsson (Natt och Dag † 1631), hvars moder var Anna Gylta, 1636 fru Metta Gylta († före 1642) senare v. presidenten Arvid Ivarsson (Natt och Dag † 1683), derefter hans enka Märta Kurck († 1698). Egdes vidare af deras son, generalmajoren frih. Sten A:son Sture († 1730) samt såldes af hans enka grefvinnan Hedvig Maria Piper till krigsrådet Johan Adelsvärd, som var egare på 1750- och ännu på 1770-talet. Tillhörde i början af detta århundrade tills, med Händelö och Lindö brukspatron Kristian Eberstein († 1816), som donerade en del af egendomens afkastning till Ebersteinska skolan. Hörde fortfarande tillsammans med nyssnämde egendomar men frånsåldes slutligen och tillhörde 1864 öfveringeniören Anders Alreik, som vid sin död 1865 testamenterade egendomen till välgörande ändamål, så att, sedan af afkastningen 132 t:r säd utgått till Ebersteinska skolan i Norrköping, fördelas det öfriga emellan Norrköpings lasarett, Reutersköldska hittebarnshuset, uppfostringsinrättningen i Norrköping för vanartade flickor och Folåsa räddningsinstitut.

Liksom vid Händelö har här fordom funnits egen kyrka eller ett huskapell, som tillsammans med mangården förstördes af ryssarne 1719.

Egendomen, som är belägen invid stora segelleden till Norrköping, består af Westerbyholm 2 m. frälsesäteri med derunder 2 m. afhyste rå- och rörshemman Melby. Förutom af tillhörande torp utgöres arealen af omkr. 227 t. åker, 298 t. äng och sjöslåtter samt af 180 t. betesmark. Fisket är indrägtigt, skogen obetydlig, ehuru tillsammans med den, som erhålles efter utsyning från Lösings allmänning, i det närmaste tillräcklig för husbehof. — Afst. till Norrköping l/2 mil men sjövägen nära hälften kortare.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877