Det s.k. Strykjärnet, beläget på en vattenomfluten holme strax nedströms Bergsbron, har blivit något av en symbol för Norrköpings komprimerade industrilandskap utmed Motala ström. Huset uppfördes 1916-1917 som bomullsväveri för Holmens Bruks och Fabriks AB efter ritningar av arkitekt Folke Bensow. Genom ett maximalt utnyttjande av tomten har den fem våningar höga byggnadskroppen ett asymmetrisk utseende som följer Laxholmens strandkonturer.

Husets stomme består av bärande tegelväggar med betongbjälklag, uppburna av pelare i samma konstruktion. Våningsplanerna är i princip öppna pelarsalar med dagsljusinsläpp från stora fönsteröppningar från sex håll. Fasaderna är utformade i nyklassicistisk stil, men anknyter samtidigt till den dominerande industriarkitekturtraditionen, som introducerades i Norrköping av stadsarkitekten C T Malm. De gula putsmurarna bryts upp av täta rader av spröjsade fönster. Utsmyckningen är stram i grafitgrått, med bl. a. genomgående stiliserade pilastrar, takgesims och betoning av vissa fönsterpartier.

Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1991-04-26, Dnr 221-579-88

(Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)