Sörby, egendom i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Söörby nämnes i ett år 1321 af Ingrid Svantepolksdotter utfärdadt testamente. Var sedermera dels skatte och dels kyrkohemman samt hörde under 1500-talet under Norsholm. Egdes under 1600-talet af slägterna Utter, De Geer och Klingstedt, 1725 af fru Karin Horn, 1853 af enkefru Löfberg, 1871 af löjtnanten Baltzar Reutersvärd, som 1877 försålde egendomen med yttre inventarier för 109,000 kr. till herr J. R. Hulander.

Mangården består af hufvudbyggnad med 10 rum och kök samt 2 flyglar hvardera med 4 rum, omgifven af en större trädgårdsanläggning med park. Egendomen består af 1 m. fr. Sörby, 1 m. kr.sk. rusthåll Fyrby, 1/2 m. fr. Fyrby och 1/2 m. kr.sk. Fyrby, jemte till dessa hemman hörande skogslotter på häradsallmänningen. Vid samtliga dessa gårdar, hvilka hafva en åkerareal af omkr. 275 tunnl., utsås i medeltal årligen 24 tunnor råg, 108 t:r hafre och 5 t:r korn samt utsättas omkr. 96 t:r potatis, hvarjemte derstädes bergas omkring 300 à 350 lass foder. Skogslotterna innehålla 217 tunnland, beväxta med ungskog. — Afst. till Norrköping är 0,4 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877