Arkeologiska undersökningar har visat att Smedbys bytomt har varit bebyggd kontinuerligt sedan 600-talet. På 1920-talet styckade grosshandlare Johansson på Brånnestads gård av cirka 125 tunnland från sina marker och sålde till arbetare, hantverkare och tjänstemän som ville fly trångboddheten inne i staden och det växte upp ett litet villasamhälle på och nedanför höjderna.

Smedby nämns första gången 1486 i skriftliga källor. Förledet är ursprungligen plural av det fornsvenska ordet ”smidher” (hantverkare, smed). Smedby tillhör den kategori bynamn där förleden anger att det här bodde personer som verkade inom samma yrke.

Nio vägar i Smedby namngavs 1932 efter önskemål från Smedby Tomtägareförening som ansåg att det var svårt att hitta adressater i området. Namnen som infördes anknöt till äldre egendomar i området och till topografin. I samband med stadsplaneläggningen 1955 gjordes en omfattande namnrevision och många äldre namn byttes ut. Dock var även de nya gatunamnen i huvudsak kopplade till äldre gårds- och ägonamn. Mindre tvärgator fick namn som slutade med -backen på grund av den kuperade terrängen. Samtidigt fick kvarteren namn ur grupperna ”biodling”, ”fjärilar”, ”insekter” och ”spindlar”.