Den 31 oktober 1968 namngavs Lövängsvägen i Kimstad.

Namngrupp ”jordbruk”. Löväng är, enligt Nationalencyklopedin, en slåtteräng med spridda dungar av lövträd eller lövbuskar.