Leonardsberg, säteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d, bildadt af Fålleberga och Örstad, som jemte Sånna förr hört under Norsholm. Dessa gårdar innehades genom donation från 1630 och 1645 af öfversten och öfverkommendanten Otto Schulman till Svärtinge († 1653) samt derefter af sonen, öfverstelöjtnanten Leonhard Schulman († 1677), som bebyggde dem till säteri och gaf egendomen sitt nuvarande namn. Efter hans död och ännu 1683 tillhörde säteriet hans enka, friherrinnan Görvel Kristina Gyllenstjerna, hvilken vid reduktionen tillerkändes det för lifstid. Egdes emellertid senare äfven af hennes son, ryttmästaren Otto Henrik Schulman († 1702) och måhända sonson, fänriken Lennart Otto S. († 1717), men kom genom den förstnämdes enka Kristina Appelgren till hennes andra man, öfverstelöjtnanten Erik Axel Ekehjelm, efter hvilkas död säteriet tillföll hennes syster, enkefriherrinnan Elsa Burensköld. Efter hennes död 1741 tillföll egendomen sonen, kammarherren, frih. Jakob Burensköld, efter hvars död 1754 den ärfdes af systern, friherrinnan Maria Johanna von Schverin. År 1825 egdes Leonardsberg af hennes sonson, löjtnanten, frih. Erik Gammal Ehrenkrona († 1855) samt såldes 1858 af dennes arfvingar till nuvarande egaren, f. d. grosshandlaren John Blomberg.

Mangården, som är belägen nära sjön Glan, består af en prydlig hufvudbyggnad i två våningar med 24 boningsrum samt af tvenne flyglar, allt omgifvet af park och trädgård med växthus. — Egendomen bestod på 1750-talet af 3 mantal säteri med underlydande 8 mantal och 6 rå och rörs torp samt 2 torp till de underlydande hemmanen. Säteriet hade då ett utsäde af 30 tunnor, tillräckligt hö, nödtorftigt mulbete, godt fiske och god trädgård. År 1850 utgjordes godset af 3 m. säteri med underlydande Sånna 1 1/2, Knifberga 2, Hillerstad 3 1/4 och Bonäs 1 mantal. För närvarande består egendomen af Leonardsberg 1 m. frälsesäteri och 2 m. skattesäteri, Sånna 1 1/2 frälse samt Hillerstad 3/8 skatte. Arealen är 1,100 tunnland, hvaraf 600 tunnl. åker och äng samt resten skog. — Egendomen är belägen nära Fiskeby station samt har ett afstånd till kyrkan af 0,2 och till Norrköping af 0,4 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877