Himmelstadlund, skattesäteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Denna egendom säges såsom by, belägen i närheten vester om nuvarande mangården, förr hafva hetat Hemmelstada. I äldre tider har den hört under Norsholm, men donerades under 1600-talet till öfversten Otto Schulman samt utbyttes sedermera till kronan af hans enka Anna Katarina von Mörner. År 1670 uppläts gården till anläggande af ett juft- och lädergarfveri med privilegier af den 24 april 1669 och den 2 maj 1704. Egendomen har vidare tillhört fabrikören Johan Antoni Balck, handlanden Didrik Wittfogel, sekreteraren Johan Schmidt, fabrikören Isak Toutin, prosten Reinerus Broocman samt hans son, sekreteraren Karl Fredrik Broocman, hvilken genom köp innehade egendomen på 1750-talet. Egare derefter hafva varit kapten Stjerneman, på 1820-talet grefvinnan Emilie Piper, född De Geer, samt 1850 öfveringeniören Anders Alreik, från hvilken egendomen genom testamente år 1865 öfvergick till Gustavianska barnhuset i Norrköping, med vilkor dock att härifrån årligen skola utgå dels vissa stipendier till Upsala universitet och Norrköpings elementarläroverk och dels 60 tunnor säd till Östra Eneby socken.

Såväl mangård som fabrik brändes år 1719 af ryssarne. — Vid egendomen finnes den förr så mycket anlitade Himmelstadlunds helsobrunn, som likväl numera är öfvergifven (se Ö. Eneby s:n). Vid nämnde brunn fanns förr, förutom allt, som kunde göra densamma angenäm för brunnsbesökande, äfven ett s. k. utvärdshus, som den tiden var flitigt besökt af Norrköpings innevånare.

På norra ändan af ”Bondbacken” härstädes märkas anmärkningsvärda hällristningar. Äfven finnas spår efter grafplatser från pesten 1711, liksom lemningar efter en bro, som från parken ledt öfver strömmen.

Mangården, som är belägen invid Motala ström, består af hufvudbyggnad af sten i två våningar jemte tvenne flygelbyggnader. Den omgifves af vacker park med trädgårdsanläggningar. Till gården förer från stora landsvägen, en omkring 0,1 mil lång skuggrik allé. Egendomen består af 1 1/2 mantal förmedl. från 3. — Arealen beräknas till 272 tunnland. Dessutom hör till egendomen en andel af Herrebro äng i Borg och Löts socken af 38 tunnlands areal samt del i Kolmårdens allmänning, en skogslott å omkring 400 tunnland. — Afståndet till kyrkan är 0,3 och till Norrköping 0,1 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877