Den 14 november 1935 namngavs Händelövägen i Lindö.

Vägen ledde före Lindökanalens tillkomst till Händelö gård. Gården nämns första gången 1322 då Ingegerd Svantepolksdotter skrev ett gåvobrev daterat på Händelö, och bland gårdens senare ägare finns ätterna Bååt, Hård af Segerstad, Banér, Lilje, Lilliehöök, Horn, Sperling och Lejonhufvud. År 1853 köptes Händelö av friherre Nils Algernon Adolf Stierneld (se Stjerneldsvägen). Huvudbyggnaden byggdes 1850–1853 på samma plats som en äldre byggnad från tiden efter rysshärjningarna 1719. Gården kom 1901 i Norrköpings stads ägo. Närområdet präglas i dag av storskalig industri, men gården är omgiven av ett vackert landskap av ekbackar, åkermark och gammal hagmark.

Gården har fått sitt namn av ön Händelö som omfattade den bergiga nordvästra delen av dagens Händelö. Namnet innehåller det numera utdöda ordet händil som betyder knippa eller bunt. Troligen har man i området samlat lövkvistar som buntats ihop till kärvar för att dryga ut höet.

(Händelö gård 1982. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar. Fotograf okänd)