Den 29 oktober 1959 namngavs Alkärrsgatan i Skarphagen.

Alkärrsgatan är namngiven efter Alkärret, utjord som hört till Trostad före detta kyrkoherdeboställe. ”Alar finnes” konstaterades vid ortnamnsinventeringen 1931. Älekärret var förr den vanliga beteckningen. Älekärrs äng omtalas 1491.