Wi eller Wij, säteri i Borg och Löts s:n af Memmings h:d. Tillhörde år 1411 Håkan Hand, 1437 Laurens Haraldsson (Stjerna), 1610 Moritz Jörensson, 1636 den för sin skönhet på sin tid bekanta fru Gertrud Svan eller Winge, gift med hofjunkaren J. Gyllenhorn, omkr. 1649 deras måg, majoren Ingev. Crusebjörn, vidare Bengt Skytte, 1683 öfversten Nils Liljehöök, i hvars ego gården kallas gammalt allodialfrälse, välbebygdt och brukadt af egarens eget folk och afvel, efter hans död 1692 hans enka Brita Leijonsköld. († härst. 1724), på 1750-talet generalmajoren, grefve Joh. Cronhjelm, då underlydande utgjordes af 4 mantal och 5 torp, senare majoren Fredr. Magn. Wolffelt († 1838), hans son löjtn. sed. majoren Maurits Konstantin W., genom köp öfverstelöjtn. Robert Karlsson Montgomery († härst 1846), genom arf dennes son, kapten Karl Hampus M. († 1862) och för närvarande hans barn.

Egendomen är belägen vid Glan och består af 1 m. frälsesäteri med tillh. torp 2 1/2 m. och Ålekärret. Torp hörde hit redan 1687. Afst. till Norrköp. är 1 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877