Som tagen ur en tysk mönsterbok är denna mycket vackra byggnad som stod färdig 1897. Huset ritades troligen av stadsarkitekt Karl Flodin och inspirationen hämtade han med största sannolikhet från Tyskland. Huset fasad har drag av tysk nyrenässans. Vid jämförelse med mönsterböcker från denna tidpunkt kan man se likheterna och varifrån stilen hämtades ifrån.

Huset lät uppföras av Norrköpings Utskänknings Aktiebolag. Bolagets vinstmedel användes vid flera tillfällen till andra byggnadsprojekt inom staden och en stor andel av vinstmedlet gick åt när Norrköpings stad uppförde det nya och moderna storsjukhuset (numera Ebersteinska skolan) invid Strömbackarna.

Ansvarig byggmästare för huset var den mycket framgångsrike byggmästaren och affärsmannen Gustaf Philip Olander. Olander medverkande vid ett mycket stort antal byggen i staden vid denna tidpunkt och han uppförde även flera hus för egen räkning.

Husets fasad består av fasadtegel och därunder en sockelvåning bestående av råhuggen sandsten. Kring portalen är sandstenen slät och stenarna bildar ett valv som avrundas med en romersk båge. Invid takfoten är fasaden dekorerad med rött och vitt tegel. Det fristående trapphuset ger huset en mycket spännande karaktär och huset påminner om en liten sagoborg. Husets enkla men påkostade fasad är värdefull och samtliga detaljer är bevarade så som fönster, bågar, skyltfönstrens ramar samt portar. Trapptornet har även sina blyinfattade fönster bevarade.

Huset består av två våningar inklusive bottenvåning. Vinden är delvis inredd.

Huset är ett av få som är så välbevarat och fint i just detta område. Stilen och huset karaktär gör det mycket värdefullt.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.