Bråbygdens forna tingshus utgör den äldre delen av Norrköpings tingsrätts lokaler. Denna byggnad är formad som ett L varav den mest respresentativa delen vetter mot stadens prydliga Södra promenad, medan den andra huskroppen sträcker sig norrut utefter Olai Kyrkogata.

Byggnadsdelen mot Södra promenaden ligger något indragen från gatan, bakom en förträdgård som avgränsas av ett järnstaket. Denna del inrymde från början kansli och bostad för häradshövdingen och är uppförd i två våningar under ett valmat mansardtak täckt med rött tvåkupigt lertegel. En plåtklädd takryttare försedd med urtavlor kröner taknocken och i takfallet finns flera takkupor. Fasaderna är sprutputsade i gråbeige med en ljusare nyans i de slätputsade fönsteromfattningarna och lisenerna. Entrén till denna del av byggnaden är förlagd till det markerade mittpartiet och infattad i en vecker portal av röd sandsten med segmentbågeformat överstycke. En låg naturstenstrappa leder till ingången som består av en pardörr med överljus.

Den andra huskroppen, som sträcker sig utefter Olai Kyrkogata, är uppförd i två våningar med likaledes putsade fasader och ett brutet sadeltak. Entrén vetter mot gatan och är placerad vid husets norra sida. Antingen förverkligades aldrig de ursprungliga ritningarna vad gäller entrén till denna del av byggnaden, men troligare är att den har genomgått stora förändringar sedan byggåret; utformningen överensstämmer i varje fall inte med ritningarna på samma sätt som fasaden mot promenaden gör. Denna tingsbesökarnas ingång markeras av lisénmotiv av sandsten och porten ligger djupt indragen i huskroppen. Fönstren i fasaden visar två våningsplan, bottenvåningen har kvadratiska fönster medan andra våningen har höga rektangulära sexluftsfönster. Ursprungsritningarna visar tre mycket höga, rundbågiga och småspröjsade fönster och en anslående rundbågig portal som kröntes av en liten klockstapel. Troligtvis gjordes fasadutformningen om i samband med att den stora tingssalen delades i två våningar (se nedan). Fasaden mot Södra Promenaden har inte förändrats sedan 1903.

1974 byggdes tingshuset till med en trevåningsbyggnad av tegel vilken fogades till den gamla byggnadens norra gavel och kom att följa Olai Kyrkogata och Nygatan (parallell med Södra Promenaden). Huset är putsat i samma kulör som det äldre och det plåtklädda taket har ett kraftigt språng som hänger över fasaden. Hörnpartiet i gatukorsningen är avfasat på de två nedre våningarna.

Vid tingsrätten finns sammantaget sju tingssalar (de mindre salarna kallas ofta förhandlingsrum).
Ursprungligen var den stora tingssalen 15 meter lång, 9 meter bred och försedd med en mindre åhörarläktare. 1957 lades in ett nytt bjälklag som halverade takhöjden men skapade två salar. En ny foajé med marmorgolv och vitmålade gjutjärnsräcken byggdes i samband med tingssalens förändring. Idag är det salen en trappa upp som har äldst inredning, sannolikt från ombyggnadsåret. Taket i denna sal har också under senare tid försetts med akustikplattor.

Sal 3 lyses upp av överljus men saknar vanliga fönster. Här sitter rätten sitter på ett podium vid ett brutet, svängt bord och åhörarstolarna är lösa. Väggarna är bemålade med vågskål, lagbok och domarklubba.

Förutom att häradshövdingen bodde i huset fanns också tidigare en vaktmästarebostad på två rum och kök, som låg på tredje våningen. På bottenvåningen i huset mot Södra promenaden fanns dessutom två rum för nämndemännen, rum för åklagaren, rum för domaren, kansli och arkiv.

I det gamla tinghuset hade man innan förändringarna 1998 inrättat ett slags museum där man visade föremål från tingsrättens historia. Avsikten var att exponera en del av föremålen i glasmontrar medan andra föremål har lämnats tillbaka till de som skänkte dem eller lånade ut dem.

Norrköpings tingsrätt stod vid inventeringstillfället inför stora förändringar. Den 31/12 1998 skulle den gamla byggnaden vara utrymd med undantag för den stora tingssalen, sal 1, som även fortsättningsvis skulle vara i användning. Vem som skulle komma att nyttja det gamla tingshuset efter 1998 var vid inventeringstillfället inte känt.

Adress: Nygatan 110, Olai kyrkogata 58

Ur Bebyggelseregistret (Källa: Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-27)

(Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)


Originalskiss till tingshuset, Isak Gustaf Clason 1901